hscode
商品描述
查看相关内容
7307920000
碳钢锻制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
锻制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
锻制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
锻制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢锻制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
碳钢管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
碳钢对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
碳钢无缝管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
碳钢液压管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
碳钢螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
碳钢制对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
碳钢卡压式管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8403900000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7418200000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8108904010
管件
子目注释 | 实例 | 详情
9401901900
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8708920000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8433909000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8402900000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7325101000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP管件
子目注释 | 实例 | 详情
8108901090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件
子目注释 | 实例 | 详情
8108909000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8109900090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8108904090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7907002000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7507200000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
8511909000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE 管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件PVC
子目注释 | 实例 | 详情
7616991090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPB管件
子目注释 | 实例 | 详情
8103909090
管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
HDPE管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
UPVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
CPVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP-R管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
管件009A
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
3/4"管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
TECE管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917390000
UPVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件3/4"
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR 管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC 管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件1/2"
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC-C管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
UPVC 管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP-RA管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP-R 管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(PVC)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPRC 管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
P.P.R管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
U-PVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
变径管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
铝制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
锻打管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
高压管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
液压管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑胶管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
3917290000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR塑管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
管件夹头
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
球铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
液压管件
子目注释 | 实例 | 详情
8431499900
输油管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917230000
塑胶管件
子目注释 | 实例 | 详情
9025900090
夹紧管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
管件压圈
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
焊接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
衬塑管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
防爆管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
KBG管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7411290000
铜制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7411290000
铜质管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
提升管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
镀锌管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917390000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
铜制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
锻打管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
提升管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铁制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
铜制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
卫生管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
沟槽管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7411290000
金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
阀门管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
锻造管件
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
油路管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜镍管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917320000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
焊接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件组合
子目注释 | 实例 | 详情
3917310000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
8716900000
拖车管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
锻造管件
子目注释 | 实例 | 详情
9026900000
分流管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917330000
船用管件
子目注释 | 实例 | 详情
4009320000
船用管件
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
6810999000
水泥管件
子目注释 | 实例 | 详情
6810911000
预制管件
子目注释 | 实例 | 详情
6815100000
石墨管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
接管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
钢铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
阀门管件
子目注释 | 实例 | 详情
8477409000
管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
7411219000
下水管件
子目注释 | 实例 | 详情
8708309500
制动管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
锌制管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
压缩管件
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
电工管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
铜塑管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
铁质管件
子目注释 | 实例 | 详情
7616999000
铝制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
弯头管件
子目注释 | 实例 | 详情
8413910000
泵用管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
快接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
直通管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
异型管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
连接管件
子目注释 | 实例 | 详情
9027900000
连接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
水暖管件
子目注释 | 实例 | 详情
7418200000
抛光管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
三通管件
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
管件铝膜
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
水管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件堵头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
全塑管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
尼龙管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
接头管件
子目注释 | 实例 | 详情
8302420000
家具管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铁卡管件
子目注释 | 实例 | 详情
8418991000
制冷管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
实心管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
卡压管件
子目注释 | 实例 | 详情
8415901000
集合管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
沟槽管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
淋浴管件
子目注释 | 实例 | 详情
7907002000
浴缸管件
子目注释 | 实例 | 详情
8436910000
饲料管件
子目注释 | 实例 | 详情
8414901900
管件组立
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
管件阀门
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
空头管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917330000
塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
8433909000
支撑管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件衬套
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
法兰管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
8547909000
绝缘管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917390000
衬PTFE管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件1
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件9697PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件FITTING
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件4
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件,接头
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件2
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件5
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件3
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件6
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件1216PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件 316PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
管件1100PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
SA-106B管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件3018PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件2068PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件 255PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(塑料)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(弯头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVDF板/管件
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
PP管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
管件(铁制)
子目注释 | 实例 | 详情
7419999100
管件(堵头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(法兰)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE电熔管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
4"管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(螺帽)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP压缩管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(肘管)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(铜制)
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
3"管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(接管)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(弯头)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(直通)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
管件 8432PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件 4254PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件 1720PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
管件 TUBE AS
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
卫生级管件
子目注释 | 实例 | 详情
8207300090
管件成型模
子目注释 | 实例 | 详情
7907002000
锌合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
8480490000
管件成型模
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
聚乙烯管件
子目注释 | 实例 | 详情
8481909000
水龙头管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
钢铁制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
球铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
铸铁制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
过滤器管件
子目注释 | 实例 | 详情
7507120000
镍合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢铁制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
贱金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
8108909000
钛异形管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
对接焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7616999000
管件固定件
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
管件支撑件
子目注释 | 实例 | 详情
7507200000
镍合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
贱金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917210000
PVC管线管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917220000
聚丙烯管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
热水器管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
空调用管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917390000
洗碟机管件
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
PVC管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件套装
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR铜塑管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
卡压式管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
锌合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
金属管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC线管管件
子目注释 | 实例 | 详情
8450909000
洗衣机管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管及管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
铝压铸管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
锻造管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
水龙头管件
子目注释 | 实例 | 详情
7616991090
铝合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管制管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
承插焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
9031809090
管件测试仪
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料PVC管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铁液压管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
铁对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铁螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
钢铁制管件
子目注释 | 实例 | 详情
8109900090
锆管道管件
子目注释 | 实例 | 详情
8515900010
后帽内管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(1/2")
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件-内螺纹
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
1/2"三通管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917230000
UPVC管件材料
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
3/4"二通管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
3/4"三通管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917220000
铝塑PP-R管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP-R塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPRC塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(13570PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
HDPE给水管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件16-20MM
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件3295PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
UPVC塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件UPVC
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
管件STEEL ELBOW
子目注释 | 实例 | 详情
8108909000
管件(翻边)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件(弯头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
管件(末端件)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(卡套)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(法兰盘)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件(弯头)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(套管)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(11/2")
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(出水口)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(弯头等)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(接头等)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(铜接头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件(活接)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 180SETS
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
管件 7322PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件32720PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 258CTNS
子目注释 | 实例 | 详情
8108909000
钛材对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917330000
塑料下水管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
钢制对焊管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
聚氯乙烯管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
钢塑复合管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
阻燃PVC管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
供水系统管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
建筑铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
球墨铸件管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307110000
球墨铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
球墨铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
管件 ACCESSORIES
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
供料系统管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜锌合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料水管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
平板提升管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PP-R管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
8708299000
转向系统管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
锻造螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
铸铁排水管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
电熔法兰管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
聚乙烯制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7304311000
船用锅炉管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
实心提升管件
子目注释 | 实例 | 详情
9506919000
运动器材管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料压缩管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件管材
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料排水管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件(8300PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件(4071PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(弯接)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料螺纹管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
穿棒实心管件
子目注释 | 实例 | 详情
7616991090
铝制卡箍管件
子目注释 | 实例 | 详情
8415901000
空调连接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
铁制连接管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
黄铜浴室管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
3/4”直通管件
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
缩口平板管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件φ20-25MM
子目注释 | 实例 | 详情
7412100000
管件(Y型三通)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
3/4”三通管件
子目注释 | 实例 | 详情
8205900000
管件压接工具
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
1/2”三通管件
子目注释 | 实例 | 详情
3925900000
塑料管件支架
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜镍合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
可锻铸铁管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件直通
子目注释 | 实例 | 详情
8480411000
管件成型模具
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 55102PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8480719090
灌溉管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料制的管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917390000
医用塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
农用塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
其他塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 43263PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
球铁管件 10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 10080PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件配件
子目注释 | 实例 | 详情
8480719090
塑料管件模具
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件弯头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件896PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件864PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件476PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件178PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 75PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 44PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料灌溉管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917330000
塑料水下管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件接头 25PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 17258PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 36725PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件 18780PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
消防系统管件
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
合金管件接头
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
铝制暖气管件
子目注释 | 实例 | 详情
8708995900
汽车进气管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
铁卡压式管件
子目注释 | 实例 | 详情
7307930000
合金钢制管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
进出水管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
铝制排烟管件
子目注释 | 实例 | 详情
8413709990
离心泵带管件
子目注释 | 实例 | 详情
8708999990
通气连接管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件,FGS牌
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
对焊管件 137PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8607910000
地铁零件-管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE管件(弯头等)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件:管材
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PVC管件(28340PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜制管件HY-3009
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件/法兰
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜制管件HY-3010
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料制品,管件
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废塑料管件/PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件:结头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件-接头
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 437PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 196PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 138PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜制管件HY-3007
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
部件3(管件
子目注释 | 实例 | 详情
8402900000
锅炉附件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件(弯管)
子目注释 | 实例 | 详情
8448499000
织机配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管扣(塑料管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
TECElogo塑料管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
接头(塑料管件)
子目注释 | 实例 | 详情
8413910000
水泵配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PPR管件(接头等)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
卫浴配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(法兰)
子目注释 | 实例 | 详情
8463900090
管件整形机(旧)
子目注释 | 实例 | 详情
8607910000
地铁零件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(管帽)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
管件(活接头)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
UPVC管件(54459PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(三通)
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜制管件HYB-3209
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
铜制管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
管件(弯管等)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
阀门配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
铝制管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
家具配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
阀门管件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
配件套装(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(黄铜接头)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
阀门零件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
螺纹管件(铁制)
子目注释 | 实例 | 详情
7314140000
管件附件(丝网)
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
管件(接头等)
子目注释 | 实例 | 详情
7412209000
管件(消防管接)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(弯头)
子目注释 | 实例 | 详情
7609000000
展具配件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
软管(淋浴管件)
子目注释 | 实例 | 详情
8207300090
管件成型模 MOLD
子目注释 | 实例 | 详情
7412201000
铜制管件HYB-3310
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 9162PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 4164PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
PE塑料管件 80只
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
管件(塑料管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 1063PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 1010PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢铁管件 1100PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 1100PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 2310PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件31865PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件(套筒)
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 FITTING
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
塑料管件 334pcs
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
液压管件 2571PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8503009090
电机部件(管件)
子目注释 | 实例 | 详情
7507200000
C-276镍合金管件
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
淋浴管件 2000个
子目注释 | 实例 | 详情
8508709000
真空吸尘器管件
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X
? 极速快3