hscode
商品描述
查看相关内容
6601910000
三折晴阳伞广告伞
子目注释 | 实例 | 详情
6601100000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞A
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
PE
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
8K
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
伞篓
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
380
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞068
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
29"
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
伞插
子目注释 | 实例 | 详情
3923290000
伞包
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
伞包
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
540
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
22"
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
16K
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
EVA
子目注释 | 实例 | 详情
7323990000
伞桶
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
3折
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
PG布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(直)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞(折)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
印花
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
五折
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
变色
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
变色
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直杆
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折骨
子目注释 | 实例 | 详情
6602000090
伞手杖
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
塑料
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
两折
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
三折
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
长柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
化纤
子目注释 | 实例 | 详情
6601100000
透明
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞直柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
长柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直桶
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
时尚
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
塑胶
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
二折
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
伞骨架
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞钢槽
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞伞头
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
卡通
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
防风
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞把
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
酒瓶
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
湿伞套
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
伞伞杆
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞骨片
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞零件
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞伞面
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(D002)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞帽子
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直把
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男士
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞珠尾
子目注释 | 实例 | 详情
6601100000
铁管
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(D004)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
工艺
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
拆叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
动漫
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞中棒
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
女士
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
花瓶
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
彩虹
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
双人
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞伞罩
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
伞面料
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
伞展架
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞按钮
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞伞尾
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
球迷
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
NICE小
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞UMBRELLA
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞(折叠)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(直柄)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(三折)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(直杆)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞(手柄)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(长柄)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(90GT/C)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(腈纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(长伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(两折)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
男女装
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女装
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
化纤小
子目注释 | 实例 | 详情
7323990000
铁制伞桶
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料伞插
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
蝴蝶结
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
无纺布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠式
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
化纤制
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
铁制伞筒
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
铁制伞筐
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直杆晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
手开晴
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
手工纸
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
二折晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601100000
高尔夫
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
三折晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
长柄大
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞29"
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
工艺小
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
不折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
非折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
涤纶布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
不拆叠
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
伞杂物袋
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞23"
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
骷髅头
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
香水瓶
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
红酒瓶
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞20"
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
17"尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
塑料伞手
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
超迷你
子目注释 | 实例 | 详情
7323990000
金属伞桶
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
铁直杆
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
伞展示盒
子目注释 | 实例 | 详情
8476890090
伞售卖机
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞蜂巢扣
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女装伞B
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞/太阳伞
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
16"-19"PVC
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
15"-18"PVC
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
18"-22"PVC
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞/奔驰牌
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女装伞C2
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
夹子伞(伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞(折叠式)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞(折叠伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(直柄伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(夹子伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(非折叠)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(直杆伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
19寸儿童
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
非折叠的
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直杆涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
伞骨架配套
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙布长
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
LED发光晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
化纤制直
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直柄化纤
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
两折打开
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
双层防风
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞塑胶配件
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞金属配件
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
木制伞配件
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
塑胶伞配件
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
女式折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(180T涤丝)
子目注释 | 实例 | 详情
6303121090
户外伞蚊帐
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
涤纶直杆
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
水果娃娃
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
透明圆点
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠三折
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
裙边花点
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
4420109090
木制装饰
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料伞手柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601100000
伞(180T涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童直杆
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
25"聚乙烯
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞20.5"/
子目注释 | 实例 | 详情
8479899990
湿伞套袋器
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
塑料伞把柄
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
自动直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童透明
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞E27"无折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞A17"无折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞/宝马
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞塑料配件B
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞塑料配件A
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
21英寸三折
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
家具用品(伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(伞头)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(非折叠式)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(伞柄)
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
伞套(塑料制)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
无折叠伞25.5"
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(120克涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
伞塑料包装机
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
化纤布缩骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
涤纶布折骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙布直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
涤纶布直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
塑料制伞配件
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
单层高尔夫
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
女士高尔夫
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
三折超迷你
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
手开沙丁花
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
双层高尔夫
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
带展示盒的
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙制男士
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
涤纶银胶布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙面三折
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙布折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞用塑料配件
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
9401901900
伞置物盒总成
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
无折叠伞25.5"/
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童伞 UMBRELLA
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
化纤制儿童
子目注释 | 实例 | 详情
4819200000
伞包装用纸盒
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
23-25"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
带伞袋折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-22"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-22"尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
伞E21"X8"有叠折
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
伞配件:铬中棒
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞/尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
27"-30"尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
22"-25"尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/PVC塑料
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞零件:木伞头
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
23"-25"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
22"-25"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
15"-18"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
18"-21"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
15"-20"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
27"-30"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞 5CVX00092000146
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(手柄等)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
短柄伞 014416D型
子目注释 | 实例 | 详情
7323930000
20升不锈钢伞桶
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙布制四折
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙布面直骨
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料制伞放置架
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
五折超轻迷你
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
人造革制男士
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
自动折叠油画
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
卡通创意儿童
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
16K色丁布自动
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙布面折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女庄尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
4017002000
迷你型伞固定架
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-21.5"聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
8708299000
后备箱伞固定壳
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
伞蓝光?;た?/div>
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
合纤制折叠晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
SFU-001高级单层
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
DFU-002高级双层
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
短柄伞 TM014416D型
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件:塑料伞头
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(180T涤丝,直杆)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(伞底座)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(三角扣等)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件(伞手柄等)
子目注释 | 实例 | 详情
9503008900
木制玩具(玩具伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙布伞(非折叠)
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
伞配件(塑料按钮)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
23〞-25〞聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19〞-22〞聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
涤纶布铁骨折骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
全自动草莓樱桃
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
四折光丝绣花边
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(170T涤丝纺镀银)
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
自动型仿真手枪
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
短柄迷你便携式
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
小碎花涤丝布晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
安全帽子造型晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞(180克涤丝,直杆)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
儿童直杆伞 UMBRELLA
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
合纤制非折叠晴
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
100%聚酯纤维折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
32"-35"尼龙聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
7骨架7片秀变色龙
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料革饰品(伞桶等)
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
塑料制伞头(伞配件)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
尼龙布长伞(无折叠)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
32"-35"尼龙-聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
31"-33"尼龙-聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
27"-30"尼龙-聚酯布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-22"聚酯布伞/折叠
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
23寸三折自动开收
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
过胶尼龙布面直骨
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-21.5"聚酯印花布
子目注释 | 实例 | 详情
4602900000
包心线编织手袋/配
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
伞/阿联酋航空公司用
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
8骨架金丁花边三折
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
高尔夫伞零件:支撑杆
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
19"-22"尼龙布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
尼龙布缩骨伞(有折叠)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
星座自动木柄双层面
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
蕾丝花边铝合金五折
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
国泰伞(非折叠,非玩具伞)
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女庄尼龙布伞(无折叠)C
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女庄尼龙布伞(无折叠)B
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
男女庄尼龙布伞(无折叠)A
子目注释 | 实例 | 详情
6603900090
伞配件 18000SETS UMBRELLA PARTS
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/涤纶变形长丝染色布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/涤纶变形长丝印花布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞/涤纶变形长丝染色布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞/涤纶变形长丝印花布
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列黑比诺干红葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列霞多丽干白葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列长相思桃红葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列琼瑶浆干白葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
7326209000
铁丝网制品(铁丝网制伞筒)
子目注释 | 实例 | 详情
6901000000
吸水板、伞垫、牙刷垫、杯垫
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞/涤纶变形长丝染色印花布
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞 联邦民
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
30寸自动全纤维碰击布双层高尔夫
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/PVC塑胶+涤纶变形长丝染色布
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/4片PVC+4片涤纶变形长丝染色布
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列长相思、黑比诺干白葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
6601910000
折叠伞 联邦民
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
直骨伞/4片PVC塑胶+4片涤纶变形长丝染色布
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列梅洛、黑比诺混合调配干红葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
2204210000
伞系列赤霞珠、品丽珠混合调配干红葡萄酒2011
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X
? 极速快3