hscode
商品描述
查看相关内容
3917320000
A3M涤纶收缩
子目注释 | 实例 | 详情
5402331000
涤纶高强低收缩
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
PET收缩膜/涤纶树脂厚度0.1mm
子目注释 | 实例 | 详情
8444009000
高模低收缩涤纶工业长丝拉伸-卷绕机
子目注释 | 实例 | 详情
8444001000
高膜低收缩工业涤纶长丝纺丝机(6头/位×3位/台)
子目注释 | 实例 | 详情
8444001000
高膜低收缩工业涤纶长丝纺丝机(3头/位×3位/台)
子目注释 | 实例 | 详情
8444009000
高膜低收缩工业涤纶长丝拉伸卷绕机(3头/位×3位/台)
子目注释 | 实例 | 详情
8444009000
高膜低收缩工业涤纶长丝拉伸卷绕机(6头/位×3位/台)
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6304912900
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5508100000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
8308100000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806391000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5911900090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6109909011
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
8308900000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶线
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶A
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5807100000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
涤纶胸背
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶拉紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶弹力
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
涤纶狗拉
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶平纹
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
LED涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6305390000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
4202990000
涤纶工具
子目注释 | 实例 | 详情
5604100000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
6002409000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
涤纶紧固
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
涤纶粘扣
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶粘扣
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶打孔
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶口哨
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶包边
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶包边
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶包装
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶反光
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶反光
子目注释 | 实例 | 详情
6003900000
涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶吊袜
子目注释 | 实例 | 详情
6204430090
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6208920029
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307200000
涤纶安全
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶波浪
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶编织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶罗纹
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶人字
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶间色
子目注释 | 实例 | 详情
6212209090
涤纶织腰
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶滚边
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶窗帘
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
涤纶宠物
子目注释 | 实例 | 详情
5910000000
涤纶吊装
子目注释 | 实例 | 详情
5911109000
涤纶吊装
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶烫钻
子目注释 | 实例 | 详情
5807900000
涤纶商标
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶商标
子目注释 | 实例 | 详情
5607490000
涤纶捆绑
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶捆绑
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶捆绑
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶救护
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶装饰
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
涤纶装饰
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶切割
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶按扣
子目注释 | 实例 | 详情
6702903000
涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5407520000
涤纶染色
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
涤纶吊裤
子目注释 | 实例 | 详情
6212909000
涤纶吊裤
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶拖车
子目注释 | 实例 | 详情
5806399000
涤纶箱包
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
涤纶 0#
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
反光涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶100%
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
50MM涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
16MM涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶25MM
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶TAPE
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶100%织
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶BELT
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215900000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307200000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
反光(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
布皮(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
窗帘(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
打孔(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
(PU,涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6702903000
花(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 15MM
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 20mm
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 25mm
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 38mm
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶机织缎
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶锁匙挂
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶机织纤
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶包装缎
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶 18件
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
涤纶儿童背
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
机织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶 20箱
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
印花涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶弹性发
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶安全肩
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶挂绳
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶机织领
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
印刷涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
涤纶梭织头
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶钩编头
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶吊装净
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶印花领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶亚光领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶男童领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶男式领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶羊毛领
子目注释 | 实例 | 详情
5407102090
涤纶机织织
子目注释 | 实例 | 详情
5407520000
涤纶染色织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶染色织
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407610000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶弹性织
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶弹性织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
机织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶梭织织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶窗帘织
子目注释 | 实例 | 详情
5903909000
涤纶热熔衬
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶针织织
子目注释 | 实例 | 详情
6003900000
涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
涤纶针织领
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织肩
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织发
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织背
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶编织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织头
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6117900000
涤纶针织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
女装涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
涤纶梭织裤
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶色织领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶化纤领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶梭织领
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶梭织皮
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶梭织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶梭织背
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶平纹织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶双面缎
子目注释 | 实例 | 详情
5603949000
涤纶衬布
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
单面涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶印花织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶双层织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶纤维织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶圣诞彩
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
提花涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶礼盒领
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
男式涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
盒装涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
男士涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
梭织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
化纤涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
黑色涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涂层涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶狭幅织
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶松紧腰
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶儿童领
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶窗帘布
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
女孩涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
1,100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
超细涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶金银织
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
针织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
色织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶涂层腰
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶盒装领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶素色领
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
女式涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
男孩涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶打孔布
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶色织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶织花领
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶证件挂
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶女式腰
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
涤纶 1689#
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
涤纶 1981#
子目注释 | 实例 | 详情
6210400000
涤纶/PU吊
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
PVC涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶5010PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 90110M
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶2592PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
尼龙+涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶TIE
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶雪纱
子目注释 | 实例 | 详情
6117900000
100%涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶装饰
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶色丁
子目注释 | 实例 | 详情
5806109000
100%涤纶粘扣
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
100%涤纶氨纶
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
100%涤纶束腰
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶小领
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
100%涤纶奶瓶
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
涤纶7200根
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶-客供
子目注释 | 实例 | 详情
6002909000
100%涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
100%涤纶滚边
子目注释 | 实例 | 详情
6006330000
100%涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
5公分涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶10119PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 10ROLLS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 1000PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶 1000pcs
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 2000PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 1650PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶 TIE
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶 2000PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶(梭织)
子目注释 | 实例 | 详情
5909000000
消防水(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
无纺衬(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
窗帘布(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 46MM*4M
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶50MM*75M
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 10200PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶牵引100PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
涤纶梭织松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶机织斜纹
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶 12500PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶编织 1600M
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶25.4-26MM
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶夹尼龙腰
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶染色机织
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
机织涤纶装饰
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶热转印织
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
LED发光涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
LED涤纶发光鞋
子目注释 | 实例 | 详情
5407530000
涤纶面料布
子目注释 | 实例 | 详情
6114300090
涤纶针织吊
子目注释 | 实例 | 详情
5407520000
涤纶染色保护
子目注释 | 实例 | 详情
6002409000
涤纶机织松紧
子目注释 | 实例 | 详情
6002903000
涤纶针织松紧
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
涤纶针织网头
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶提字松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
65%涤纶35%棉纤
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶染色窗帘
子目注释 | 实例 | 详情
6304939000
涤纶机织窗帘
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶工作卡吊
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶扁平吊装
子目注释 | 实例 | 详情
6104590000
涤纶针织吊
子目注释 | 实例 | 详情
5909000000
(涤纶线+PVC)
子目注释 | 实例 | 详情
6109909093
涤纶女式吊
子目注释 | 实例 | 详情
5807900000
空白涤纶商标
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶,NUENZ牌
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
0.3公分涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
10%涤纶色织领
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
涤纶(1000米)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 50MM*75M
子目注释 | 实例 | 详情
6215900000
65%棉35%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215900000
90%棉10%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
涤纶 BRETELLE
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
YIBOYO牌涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
乐器用涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
亮绿色涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
化纤制涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
印字涤纶编织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
双面涤纶色丁
子目注释 | 实例 | 详情
6212901000
吊裤涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
商标(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(10%PU90%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
9mm100%涤纶横纹
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶 100%P TIE
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
100%涤纶针织腹
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶编织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(90%涤纶10%PU)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶牵引1600PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
100%针织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
100%涤纶套装
子目注释 | 实例 | 详情
6117109000
100%涤纶针织头
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
100%涤纶证件吊
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶编织领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶素色领
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶毛球织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶梭织织
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶梭织皮
子目注释 | 实例 | 详情
6214400000
100%涤纶梭织头
子目注释 | 实例 | 详情
6214900090
100%涤纶梭织发
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶机织领
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶机织织
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶印花领
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶制机织
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
发饰品:涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
涤纶松紧-客供
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶机织
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
100%涤纶针织领
子目注释 | 实例 | 详情
6214300000
头饰品:涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶梭织领
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%色织涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
21-0700涤纶捆绑
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶色织领
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(70%涤纶30%PU)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶梭织腰
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶女式皮
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶(1.0*50CM)
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
100%涤纶相机
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
100%涤纶针织
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
100%涤纶针织织
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
100%涤纶针织头
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶梭织头
子目注释 | 实例 | 详情
6217900000
100%涤纶梭织腰
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶装饰1/8"-4"
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
80%涤纶20%棉
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(10%PU,90%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶牵引 3214PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶牵引 3200PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶 100%P BELT
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
梭织腰/100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5609000000
涤纶走扁 1103PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5807100000
涤纶印刷 510000M
子目注释 | 实例 | 详情
5807100000
涤纶印刷 269648M
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶牵引 1800PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶(2.5*105CM)
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶(2.0X105CM)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶子 600PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶子 100PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶)24RLS
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶窗帘(圈)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶窗帘(无圈)
子目注释 | 实例 | 详情
6212201000
涤纶97%氨纶3%腰
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
包配件(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶14017104米
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
装饰(涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶(2.0*100CM)
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶(1.5*110CM)
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
(95%涤纶+5%铁)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(56%棉44%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
6117109000
95%涤纶5%氨纶头
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶(化纤制)
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶)614RLS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶)227RLS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶)143RLS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
染色织(100%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
5807100000
涤纶印刷 1040000M
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
涤纶纱线钩编织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
机织涤纶长丝织
子目注释 | 实例 | 详情
5903909000
塑料浸渍涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
子,机织,涤纶100%
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶 NECKTIE
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶/1464条
子目注释 | 实例 | 详情
5607500000
100%涤纶 TIEBACK
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶 10rolls
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
100涤纶机织肩8MM
子目注释 | 实例 | 详情
6208920029
涤纶女式吊背心
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
印字白色涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
印字黑色涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6304912900
涤纶针织装饰织
子目注释 | 实例 | 详情
5602100000
基布涤纶针刺毡
子目注释 | 实例 | 详情
6104530000
涤纶针织吊睡裙
子目注释 | 实例 | 详情
6104630092
涤纶针织背短裤
子目注释 | 实例 | 详情
6108110000
涤纶针织吊衬裙
子目注释 | 实例 | 详情
6109909093
涤纶针织女吊
子目注释 | 实例 | 详情
6114300090
涤纶针织女吊
子目注释 | 实例 | 详情
6117801000
涤纶(针织)
子目注释 | 实例 | 详情
6117809000
发圈(涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6117900000
针织涤纶证件吊
子目注释 | 实例 | 详情
6208220000
涤纶胸围吊睡裙
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
单双面涤纶丝绒
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
55%涤纶45%合金腰
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(涤纶,牛皮制)
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
机织涤纶弹性织
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
80%涤纶20%晴纶领
子目注释 | 实例 | 详情
6003300000
狭幅涤纶针织细
子目注释 | 实例 | 详情
6307900090
涤纶奖牌挂条
子目注释 | 实例 | 详情
5607909000
涤纶棉混纺织线
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶(2.0*17.5CM)
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
涤纶(2.0*45CM)
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶 1048条
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
40%真丝60%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
100%涤纶 4500条
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶机织头 546DZ
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
70%涤纶30%橡筋背
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
80%涤纶20%橡筋背
子目注释 | 实例 | 详情
6117109000
90%涤纶10%氨纶头
子目注释 | 实例 | 详情
6117900000
涤纶针织扁机
子目注释 | 实例 | 详情
6307900010
化纤涤纶布制肩
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶) 500RLS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶 )176RLS
子目注释 | 实例 | 详情
4201000090
涤纶宠物挽具A等
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
涤纶松紧腰 160PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
(100%涤纶) 168RLS
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%超纤维涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808900000
100%涤纶非绣制织
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶梭织领TIE
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
100%涤纶梭织松紧
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶机织编织
子目注释 | 实例 | 详情
5806200000
100%涤纶机织弹力
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
100%涤纶床垫包边
子目注释 | 实例 | 详情
6211439000
100%涤纶女式吊
子目注释 | 实例 | 详情
6209300030
100%涤纶女婴背
子目注释 | 实例 | 详情
6211439000
100%涤纶女士吊
子目注释 | 实例 | 详情
9615900000
100%涤纶 HEADWRAP
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
100%涤纶制梭织领
子目注释 | 实例 | 详情
6208220000
涤纶女式吊睡裙A
子目注释 | 实例 | 详情
6215200000
涤纶100%P NECKTIE
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(95%涤纶5%牛皮)
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
安全(100%涤纶
子目注释 | 实例 | 详情
5808100090
100%涤纶网眼编织
子目注释 | 实例 | 详情
5806320000
涤纶 1.5T*46MM*4M
子目注释 | 实例 | 详情
6217109000
(50%PU,50%涤纶)
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X
? 极速快3